เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยวันที่  ๑๒  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีจิตสำนึกความเป็นไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด และร่วมทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕9

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานราชการ    ที่ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันแก่ประชาชนทุกคน ดังนั้นจึงเห็นว่า ควรดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ตามแนวทางพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน ผู้นำชุมชนในตำบลมาบแกและหน่วยงานราชการ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน จึงเห็นควรจัดทำโครงการ ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕9 นี้ขึ้น
กิจกรรมจัดขึ้นมีดังนี้
1.  ปล่อยพันธุ์ปลา  ณ  สระประปา หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก  
2.  ปลูกต้นไม้ ณ  ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก  
3.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในตำบลของผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลมาบแก  
4.  การสร้างฝายชะลอน้ำ ป่าชุมชนบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแก  

  

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2559 เวลา 16.22 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 561 ท่าน