เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยวันที่  ๑๒  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีจิตสำนึกความเป็นไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด และร่วมทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕9

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานราชการ    ที่ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันแก่ประชาชนทุกคน ดังนั้นจึงเห็นว่า ควรดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ตามแนวทางพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน ผู้นำชุมชนในตำบลมาบแกและหน่วยงานราชการ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน จึงเห็นควรจัดทำโครงการ ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕9 นี้ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2559 เวลา 15.59 น. โดย คุณ นิตยา ศรีสุขสาม

ผู้เข้าชม 584 ท่าน