ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกคลอง ทรบ. หมู่ที่ 4 บ้านมาบ ตำบลมาบแก ปริมาตรดินขุ [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศ อบต.มาบแก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.มาบ [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. [ 6 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) โ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม( [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงไฟวับวาบ (แผงไฟจราจร) แบบ 2 ระบบ โดยวิธี [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมความรู้เชิงวิชาการและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 3 รายการ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองปลิง ประกาศตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยที่สาธารณะไปบ้านนายบุญลือ กลัดเพ็ชร [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 1 รายการ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยที่สาธารณะไปบ้านนายบุญลือ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 15 รายก [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 15 รา [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิงเพื่อเติมถังดับเพลิงที่ติดตั้งปร [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน Cape Seal หมู่ที่ 3 ตำบลฆะมัง [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุการเกษตร [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 496-5 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำกลั่นแบตเตอรี่) โดยวิธ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว6198 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว06216 ซักซ้อมความเข้าใจการติดตั้งจุดบริการ Internet ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/6046 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/6041 การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6209 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/6039 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว06217 การเร่งรัดการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กทบ. ประจำปีงบปร [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6234 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาก [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว06021 การแยกประเภททรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6049 หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ [ 14 มี.ค. 2562 ]     
 
 
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 330  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 673  ตอบ 5  
ขอร้องเรียน เรื่อง กำนันตำบลมาบแก ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เป็นกำนันได้เหรอ (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 519  ตอบ 1  
 
อบต.เนินกว้าว slotxo แสนสนุก (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองกรด เว็บเล่น slotxo ที่ดีที่สุด (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.วังบ่อ slotxo ไม่มีโกง (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท slotxo อันดับ1ในโลก (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท slotxo (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ย่านมัทรี เว็บไซต์ อบต.ย่านมัทรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 589  ตอบ 1
อบต.วังซ่าน เกมยิงปลาเว็บเล่นเกมออนไลน์สุดมัน (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เกมยิงปลาสุดมันส์ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ยางขาว สล็อตได้เงินจริง (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.วังบ่อ ภายหลังที่มีการปรับปรุงเกมสล็อตออนไลน์ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553