เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกหม้อ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกหม้อ ประกวดร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวด [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยว [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดงาน [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างกองประปา [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เพื่อใช้ในราชก [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เพื่อใช้ในราชการองค์กา [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในรา [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์ สวัสดีปี [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.5/ว00079 แจ้งเวียนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว00126 การสังใช้และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว115 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.1/3 หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการกระทรวงมห [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.1/2 แจ้งวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.2/ว182 โครงการ มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2 [ 3 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/00004 การประชุมซักซ้อมแนวทางหการดำเนินงานตามปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ว.1120 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาศตร์ชาตฺและแผนแม่บท [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาป [ 2 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว20 โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ม.ค. 2562 ]   
 
 
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 267  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 606  ตอบ 5  
ขอร้องเรียน เรื่อง กำนันตำบลมาบแก ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เป็นกำนันได้เหรอ (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 477  ตอบ 1  
 
อบต.พนมเศษ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (4 ม.ค. 2562)    อ่าน 210  ตอบ 0
ทต.ท่าตะโก การเลี้ยงไก่ (24 ธ.ค. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 1
อบต.วังม้า สอบถามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 299  ตอบ 1
อบต.แม่วงก์ เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (20 ธ.ค. 2561)    อ่าน 39  ตอบ 1
อบต.ท่าไม้ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (15 ธ.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.แม่เล่ย์ ขอไฟล์เอกสารปีงบประมาณ2557 (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท ติดตามวิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.หนองยาว สอบถามตำแหน่ง (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553