ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิ [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศการตรวจรับการจ้างโครงการขุดลอกคลองหลังโรงเรียนบ้านมาบแก พร้อมวางท่อ หมู่ที [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตั้ [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 11 
 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 สายข้างอบต.ย่านมัทรี [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้อพิพาทจากที่ดินนางสุชิน [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังม้า ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดให [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในกิจกรรมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 691 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากและค่าธรรมเนียมรถยนต [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 690 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนารุ่นที่ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 689 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 688 เรื่อง การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFM [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 687 เรื่อง การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบ็คโฮขนาดเล็ก จำนวน 1 รายการ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ข [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกา [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ตะเคียนเลื่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการการบริหารจัดการขยะ อบรมติดตาม [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่สิงห์ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาชายธง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธี [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อของสมนาคุณในการดูงาน [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.2/ว3687 การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว03694 การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทาง [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3698 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และเมื่อวันที่  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3739 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3695 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/03748 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 03807 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของส [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.4/ว 3729 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ส.ส. [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3812 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขญัวปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 3818 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
 
 
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 299  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 639  ตอบ 5  
ขอร้องเรียน เรื่อง กำนันตำบลมาบแก ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เป็นกำนันได้เหรอ (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 500  ตอบ 1  
 
อบต.ท่างิ้ว ในการสมัครงานจะต้องมีความศรัทธาในตนเอง (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 1016  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เว็บบาคาร่าไม่มีประวัติการโกง เช็คได้ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 1
อบต.ชุมตาบง สอบถามครับ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 714  ตอบ 2
อบต.ชุมตาบง ช่วยด้วย (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 1136  ตอบ 5
อบต.หนองโพ อยากได้ คนในพื้นที่ มาช่วยปลูกต้นไม้ และ ดูแลต้นไม้ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.พนมเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่ goldenslot golden slot ขอเสนอเกมสล๊อตมากมายเพื่อให้คุณ (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 0
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553