ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานางสายพิณ เรื่อศรีจันทร์ [ 17 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไวนิลอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นป [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่นานายจำปี เพียรราชโยธา ถึง [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต เขากะลา เรื่อง จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสากล ตามในวันที่ 22-23 ธ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ พิธีเปิดและปิด จัดเตรียม [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียง ในวันที่ 22- [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สระทะเล เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุ [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภั [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภั [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธี [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหต [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชายธง ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 2รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว4037  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4076  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.2/ว4074  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.4/ว4064  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว4053  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/28629 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว28660 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/28661 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมาวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28678 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28695 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28687 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมิน [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28445 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว 28630 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ Data set ในระดับพื้นที [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28335 แบบรายงานการสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีให [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28425 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
 
 
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 257  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 589  ตอบ 5  
ขอร้องเรียน เรื่อง กำนันตำบลมาบแก ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เป็นกำนันได้เหรอ (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 466  ตอบ 1  
 
อบต.ท่าไม้ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (15 ธ.ค. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (15 ธ.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.แม่เล่ย์ ขอไฟล์เอกสารปีงบประมาณ2557 (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท ติดตามวิเคราะห์ผลกีฬาต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.หนองยาว สอบถามตำแหน่ง (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.หนองโพ เว็บไซต์ อบต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ธ.ค. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ยางขาว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553