ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ของกองช่าง องค์การบริหาร [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขค [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหิน [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 9 [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียน [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการวั [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ \\\"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ\\\" [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์วัดธารลำใย [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดินปลูก) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นกลางสนาม) จำนวน ๑ ชุด โดยว [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ตาราง ปปช.07 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นกลางสนาม จำนวน 1 ชุด [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มี [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 ต [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องแสงสว่างติดตั้งหน้าที่ทำการ อบต.วังม [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดิน ประกาศผลสอบการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน 1.ประเภท [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดทิพรส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นรวงผึ้งจำนวน10 ต้น [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กพส. มท 0810.5/ว2224  [ 20 ก.ค. 2561 ]
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/516  [ 19 ก.ค. 2561 ]
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/2221  [ 19 ก.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 19 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/16819 ขอทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ [ 20 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16339 ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค [ 20 ก.ค. 2561 ]     
นว 0015/961 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน [ 20 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว16862 ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/16755 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/527 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16777 ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว16797 แบบสำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอง หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถ [ 19 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว16598 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 18 ก.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว539 ขอความร่วมมืออุดหนุนสั่งซื้อมังคุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จังหวัดนครศ [ 18 ก.ค. 2561 ]     
 
 
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 179  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 494  ตอบ 5  
ขอร้องเรียน เรื่อง กำนันตำบลมาบแก ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เป็นกำนันได้เหรอ (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 392  ตอบ 1  
 
อบต.แม่วงก์ รบกวนแจ้งพนักงาน (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองปลิง ถนนชำรุด (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.หนองปลิง ถนนชำรุดมาก (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 1
อบต.ศาลาแดง มีเปิดรับสมัครเจ้าพนักงานคลัง/หรือตำแหน่งอื่น (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 58  ตอบ 1
อบต.หนองปลิง ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 94  ตอบ 3
อบต.แม่วงก์ ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553