ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองเข้าสระประปา หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก [ 18 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มแขวนกระดาษ ตราช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองเข้าสระประปา หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก โดยวิธีเฉพ [ 14 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
 
อบต.บางตาหงาย แบบรายงานการประชุมกก.ตรวจพัสดุ [ 22 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระโดน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52- [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0 [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0 [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแก้ว โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกาสสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 28 
ทต.บางมะฝ่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้แก่ประชาชน ประจำปี 2561 [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บางมะฝ่อ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชน (ฟรี) [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ เคร [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว Infographic โรคพิษสุนัขบ้า [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ หมึกถ่ายเอกสา [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แและเครื่องปริ้นเตอร์ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเมาจัดเวฟไซฅ์ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สาระสำคัญของสัญญา [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
 
ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2969 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน กพส. มท 0810.6/ว2966  [ 20 ก.ย. 2561 ]
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) กพส. มท 0810.4/ว2950 [มาตรฐานงานฯ]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2952  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2963 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/13021-13096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2951 [เอกสารแนบ]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2944  [ 19 ก.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/21866 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง [ 21 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/21674 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/705 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.เกยไชย สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.2/ว21663 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21598 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21597 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21738 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์ [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21736 ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21585 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21606 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ 19 ก.ย. 2561 ]     
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0  
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 200  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 528  ตอบ 5  
 
อบต.บ้านไร่ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงไว้โทรไปไม่มีคนรับเลยครับ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 637  ตอบ 2
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ตาคลี ขอไฟถนน เข้าหมู่บ้าน (19 ก.ย. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 1
อบต.ตาคลี ผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรคะ ละจะสามารถติดต่อเขาได้ที่ไหนบ้าง (19 ก.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.วังเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ก.ย. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม รับเซ็นแบบ สามัญสถาปนิก (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.อ.ไพศาลี เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.อ.บรรพตพิสัย เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.เขาดิน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553