ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคล [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 13 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ห [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพ [ 6 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
 
อบต.พยุหะ ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พยุหะ รายงานงบแสดงฐานะการงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล พับดอกไม้จากใบเตย [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดปัจจัยสำคัญซึ [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เจริญผล ประชุมมอบนโยบายวางแผนปฏิบัติงาน [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พยุหะ รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลพยุหะ วันที่ 30 มกราคม 2561 [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พยุหะ รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลพยุหะ วันที่ 16 มกราคม 2561 [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดยาว ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดยาว ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 23 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.พิกุล ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน. 1491 [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองหลวง งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองหลวง [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 16 
อบต.นากลาง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 4 รายการ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดไทรย์ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ถนนสาธารณะ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
 
แจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ "กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก" ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. 0816.4/ว 1904  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1900  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1894  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1875  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.4/466 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14479 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่ว [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14575 แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/476 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เ [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/475 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกค [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/474 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกค [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/473 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เ [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/472 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เ [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/471 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เ [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/470 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เ [ 22 มิ.ย. 2561 ]     
 
 
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 170  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 478  ตอบ 5  
ขอร้องเรียน เรื่อง กำนันตำบลมาบแก ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เป็นกำนันได้เหรอ (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 383  ตอบ 1  
 
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.บ้านแก่ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553