ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2 [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลมาบแก ตั้งแต่หน้าบ้ [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลมาบแก ตั้ง [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
 
อบต.กลางแดด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม [ 11 มิ.ย. 3061 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดิน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาดิน กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยการปลูกป่า [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ฆะมัง ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชนกัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/4099 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"นักบริหารงานทั่วไป รุ่น [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยทอง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบคลัช [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี กิจกรรมตามรอยพ่อด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาก [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/4098 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นท [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/4097 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนมวัว รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 4 ( 30 สิงหาคม 2561 ) [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านมัทรี พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระปรมินทร [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนมวัว รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 3 ( 20 สิงหาคม 2561 ) [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3312 [เอกสารแนบ]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3308  [ 17 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15453-15528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว23952 1-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23952 2-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว23890 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว23964 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงกา [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/23963 การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/24008 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561  [ 18 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/796 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางห [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/795 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.แม่เปิน สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23770 ประชาสัมพันธ์โครงการ กลับบ้านปลอดภัย การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ [ 17 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว23771 โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม [ 17 ต.ค. 2561 ]     
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0  
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 208  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 535  ตอบ 5  
 
อบต.ชุมตาบง เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดขา (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ตากฟ้า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองกรด เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ศาลาแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองเต่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองกระโดน ถนนเส้นหนองกระโดน-หนองแมว (18 ต.ค. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 2
อบต.เจริญผล เรื่องน้ำ (18 ต.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553