ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โดยวิ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบ [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2 [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 20 
 
ทต.บ้านแดน ร่วมกิจกรรม \"โครงการหมอชวนวิ่ง\" [ 18 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.พันลาน การประชุมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน [ 17 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ลำพยนต์ กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิกา [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ลำพยนต์ กิจกรรมสร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสง่า [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่บ้านป [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4536 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนใ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4535 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขป [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านกระทุ่มลาย หมู่ที่ 11 ต [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านวังม้า หมู่ที่ 9 ตำบลวั [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4534 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินกว้าว แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.เนินกว้าว แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.เนินกว้าว ประกาศปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการฯ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวทีการแสดง ตกแต่งไฟเวที ไฟฟ้าส่องสว่างภายในงาน พ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 16 
ทต.โกรกพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดากองสาธารณสุข [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาดิน มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้าง โครงก [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ย่านมัทรี ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองขอนหมู่ที่ 3 [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
 
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3702 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อื่น ๆ สอ.สถ. 0101/ว185  [ 14 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว26193 แจ้งขยายระยะเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกล [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว904 แจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอ [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26227 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.1/26244 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว26285 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อเสนอเ [ 15 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/26133 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและแก้ไ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/898 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.บางประมุง สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงิ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/899 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หูกวาง สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/900 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.ตาหงาย สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเ [ 14 พ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว25966 โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 [ 14 พ.ย. 2561 ]     
 
 
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 235  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 564  ตอบ 5  
ขอร้องเรียน เรื่อง กำนันตำบลมาบแก ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เป็นกำนันได้เหรอ (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 447  ตอบ 1  
 
อบต.หนองปลิง อู่ซ่อมรถเสียงดังมาก (18 พ.ย. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.วังซ่าน ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (17 พ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.สร้อยทอง การก่อสร้างถนนคอนกรีต (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 1
อบต.ยางขาว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน  ทอดกฐินวัดลานชัยฯ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 27 ตค 2561 https://www.youtube.com/wa (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 2
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553