ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟฟ้า ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (กรวดกรองและทรายกรองน้ำ) โดยวิธ๊เฉพา [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) ของกองช่าง องค์การบริหาร [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 16 
 
อบต.เขากะลา สิงหาคม เดือนมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ รัชกาลที่ 9 [ 18 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชนกัน กิจกรรม ปั่น บอกรัก แม่วงก์ [ 18 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชนกัน กิจกรรม ปั่น บอกรัก แม่วงก์ [ 18 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เจริญผล เปิดรับลงทะเบียนแสดงตนสถานะการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังช [ 18 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เจริญผล จัดกิจกรรมอบรม \"รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินระดับกองทัพบก\" [ 18 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระโดน โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวั [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดพิมพ์แผนที่สีพร้อมขาตั้งลงพลาสวู๊ด โครงการแผนที่ภาษี [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระโดน โครงการสมุนไพรพอกข้อเข่าบรรเทาปวด [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระโดน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์แผนที่สีพร้อมขาตั้งลงพลาสวู๊ด โครงการแผนที่ภา [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ส [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตรายาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตรายางครุฑวงกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำพยนต์ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ โ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการออกกำลังกายเพื่อสุข [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำอาหารฯ [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ลาดทิพรส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำห [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561 เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว143  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ สน.บถ. มท 0809.3/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท0810.7/ว2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2537  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ปิดเทอมสร้างสรรค์ (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) กศ. มท 0816.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดตั้ง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว4593  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว18644 แบบรายงานการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์  [ 17 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18644 2-แบบรายงานการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ [ 17 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18932 ขอส่งแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจิต จังหวัดนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับ  [ 17 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18928 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 17 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว18986 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ งานก่อสร้าง [ 17 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/18989 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ ขอเชิญร่วมงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายขอ [ 16 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18591 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่้พื่อปฏิบัตืการตามพระราช [ 16 ส.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว18832 การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับปร [ 16 ส.ค. 2561 ]     
0023.3/ว18718 ขอความอะนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2 [ 16 ส.ค. 2561 ]     
 
 
ควรศึกษาไว้นะครับเห็นสร้างบ้านกันเยอะครับผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ทั้งนั้น (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 191  ตอบ 0  
เรื่อง ผู้นำหมู่บ้าน มีบ้านอยู่หลังเดียว แต่มีใบทะเบียนบ้าน 4 ใบ (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 509  ตอบ 5  
ขอร้องเรียน เรื่อง กำนันตำบลมาบแก ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เป็นกำนันได้เหรอ (12 ก.ย. 2560)    อ่าน 404  ตอบ 1  
 
อบต.ชุมตาบง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองกรด ขอสอบถาม ความจริงเรื่องของ สำนักสงฆ์ ครับ (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 7526  ตอบ 37
อบต.ลำพยนต์ ขอเบอร์ติดต่อ อบต ลำพยนต์ (8 ส.ค. 2561)    อ่าน 833  ตอบ 1
ทต.ท่าตะโก จะทำอย่างไรดีครับ (7 ส.ค. 2561)    อ่าน 59  ตอบ 4
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (5 ส.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน ตามหาคน (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 97  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (3 ส.ค. 2561)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.ห้วยใหญ่ เว็บไซต์ อบต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ก.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
 
 
 
 
วัดมาบแก
สถานีอนามัยบ้านมาบแก
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.มาบแก พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ด้านเส้นทางคมนาคม
  ด้านไฟฟ้าสาธารณส่องสว่าง
  ด้านสาธารณะภัย
  ด้านการให้บริการ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2553